غلامرضا قائدی امامزاده


نام و نام خانوادگی: غلامرضا قائدی امامزاده

پست: مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت آموزشی

تاریخ انتصاب: 96/5/29

سابقه خدمت از تاریخ: 68/12/27

فایل رزومه

 

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >