رتبه.بندی


22 آبان 1398
نتایج رتبه بندی میزان رضایت مندی مردم در استانهای کشور از عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1397
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در بین 31 واحد استانی با کسب امتیاز 71.74 از نظر میزان رضایت مندی مردم در استانهای کشوردر رتبه دهم قرار گرفته است.

 

21 آبان 1398
اعلام رتبه بندی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی بر اساس نتایج نهایی ارزیابی عملکرد سال 1397
در ارزیابی واحدهای عملیاتی وزارت بهداشت در سطح استانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با کسب امتیاز 1730.19 در رتبه چهاردهم در بین 58 دانشگاه قرار گرفت.

 
 
 
< >