دانشگاه.علوم.پزشکی.بوشهر


22 آبان 1398
نتایج رتبه بندی میزان رضایت مندی مردم در استانهای کشور از عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1397
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در بین 31 واحد استانی با کسب امتیاز 71.74 از نظر میزان رضایت مندی مردم در استانهای کشوردر رتبه دهم قرار گرفته است.

 
 
 
< >