شرح وظایف مدیریت

1398/8/25 0:0


مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری


چشم انداز:

توسعه ساختار و تشکیلات تفصیلی با توجه به چابک سازی سازمانی بر اساس سیاستگزاری کلان کشور و ارتقاء سیستم ها، فرآیندها و کارکنان در راستای بهبود کیفیت تا سال 1400 در استان بوشهر

 

ماموريت:
تامين و ارائه خدمات ستادي- تخصصي در زمينه امور مرتبط با توسعه نظام هاي اداري و مديريتي به واحدهاي ستادي معاونت ها، دانشكده هاي و مراکز تحقیقاتی، شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها، بیمارستان ها، مراکز بهداشت شهرستان ها و سایر واحدهای وابسته با بكارگيري مناسب ترين رويکردها، الگوها، سيستمها، روشها و ابزارهاي مديريت و علوم اداري با عنايت به محوريت منابع انساني، كيفيت زندگي كاري، انعطاف پذيري، عدالت، اثربخشي، کارايي، مسئوليت پذيري و پايبندي به قوانين و مقررات در جهت حمايت از فعاليتهاي سلامت، آموزش و پژوهش پزشكي در سطح استان.

 

اهداف:
-    مطالعه، بررسي و ارائه پارادايمها، رويكردها، اصول، مباني و مفاهيم مرتبط با سازمان و مديريت بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشكي .

-    تهيه و پيشنهاد سياستها و خط مشي هاي اجرايي به وزارت متبوع در رابطه با نظام مديريت، سازماندهي و رفتار سازماني در چارچوب اهداف و استراتژيهاي كلان استان و همگام با مقتضيات زمان و هماهنگ با واحدهاي تابعه .

-مطالعه، بررسي سيستمها، فرايندها، شيوه ها، مهارتها و ابزارهاي مناسب و تلاش در جهت بسط و بهبود مستمر كيفي آنها.

-طراحي الگوهاي مناسب نظام مديريت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در استان بوشهر و تلاش در جهت استقرار آنها در چارچوب سياست هاي كلان كشور.

-هدايت، حمايت و نظارت بر پياده سازي نظام مديريت، ساختار و تشكيلات مصوب در سطح دانشگاه.

-طراحي ساختار سازماني، تشكيلات كلان، خرد و تفصيلي با همكاري واحدهاي تابعه و تلاش در جهت استقرار آنها .

-بررسي، بازنگري و اصلاح ساختار و تشكيلات تفصیلی واحدهاي تابعه و وابسته به منظور همسو يي با سياست ها و برنامه هاي جديد و ويژگي هاي استان بوشهر.

-بررسي و ارائه الگوهاي مناسب نظام مديريت اطلاعات و فناوري اطلاعات و تلاش در جهت استقرار آن .

    مطالعه، بررسي و اظهار نظر پيرامون فرهنگ و رفتار سازماني و ارائه شيوه ها و الگوهاي مناسب در جهت اصلاح و تقويت آن .

    مطالعه ، بررسي و همکاری پيرامون شيوه هاي ارزيابي عملكرد گروهي و سازماني .

    سنجش عملكرد گروهي و سازماني و ارائه گزارش هاي دوره اي و موردي در اين خصوص .

    فراهم كردن بستر فرهنگي مناسب از طريق پيشنهاد و اقدام در جهت اجراي راهكارهاي علمي و مقبول.

    همکاری و طراحي در نظام مناسب آموزش مديران .

    پيشنهاد قوانين و مقررات (اصلاحي- تدوين) به وزارت متبوع به منظور تسهيل و تسريع امور جاري.

    طراحي ، همکاری و استقرار نظام مصوب و علمي نظارت، پايش، ارزشيابي عملكرد گروهي و سازماني .

    ارائه خدمات اطلاع رساني (مشاوره، هدايت، پاسخگويي) به واحدهاي دانشگاه در امور مرتبط .

    تهيه، تنظيم و ارائه پروتكلهاي اجرايي، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ابلاغيه ها در خصوص امور مرتبط .

    تشكيل و هدايت تيمها و گروههاي كاري مشترك با واحدهاي ستادي و اجرايي در راستاي انجام مطالعات و پژوهشهاي كاربردي، سياست سازي و برنامه ريزي در امور مرتبط .

    ارزيابي و بازنگري مستمر عملكرد مركز توسعه مديريت و تحول اداري و ارتقاء موقعيت آن از طريق نوسازي و بهسازي پيكره كارشناسي و اصلاح سيستمها، فرايندها و روش هاي انجام كار .

    تهيه، تنظيم و مديريت بانك اطلاعات تخصصي مديريت و سامانه ثبت تجارب.

    شناسايي و ارائه راهكارهاي مناسب به منظور جذب و بهره برداري از كليه امكانات موجود اعم از منابع دولتي، غيردولتي، ملي وبين المللي در جهت توسعه منابع انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي .

    همكاري با دستگاه های اجرایی استانی  در چارچوب ماموريت و وظايف محوله از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، و ... .

    تهيه و تدوين گزارش عملكرد دوره اي و ساليانه معاونت .

    .  نظارت بر عملكرد واحدهاي مرتبط در زمينه وظايف واگذار شده


تاریخ بروز رسانی:   25 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ
< >