کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

1398/8/25 0:0
کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی، کارگروه راهبری توسعه مدیریت

كميته ساختار و فناوري‌هاي مديريتي

اين كميته براي اجراي برنامه‌هاي اول، سوم و پنجم نقشه راه اصلاح نظام اداري (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاريخ20/1/1393 شوراي عالي اداري) و موضوعات مرتبط با آن، برگرفته از قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات ذيربط، تشكيل مي‌شود.

اهم وظايف كميته ساختار و فناوري‌هاي مديريتي

1-     تهيه برنامه جامع اصلاح نظام اداري دستگاه، منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداري و برنامه جامع اصلاح نظام اداري دولت يازدهم.

2-     طراحي مدل مديريتي نوين براي اداره و ارائه خدمات دستگاه و بازنگري در شيوه انجام وظايف و فعاليت ها در راستاي تحقق ماموريت هاي اصلي دستگاه .

3-     شناسايي واحد ها، وظايف، فعاليت ها و واحدهاي قابل واگذاري دستگاه به ساير فعالان .

4-     تعيين شيوه هاي مشاركت و واگذاري مانند برون سپاري، مشاركت، شراكت ، واگذاري مديريت، خصوصي سازي و خريد خدمت براي انجام وظايف و فعاليت هاي دستگاه .

5-     تهيه برنامه عملياتي واگذاري تصدي ها شامل عناوين خدمات و فعاليت ها، سهم هر كدام از واحدهاي وابسته و استاني، اولويت ها، اهداف كمي، زمان بندي ، شيوه واگذاري ها، مقررات و نظاير آن.

6-     تهيه برنامه اجرايي براي توانمند سازي و حمايت از بخش غير دولتي مرتبط با ماموريت هاي اصلي دستگاه نظير : آموزش، اعطاي تسهيلات و كمك هاي مالي.

7-     راهبري استقرار و نظارت بر واگذاري فعاليت ها و تصدي ها و واحدهاي عملياتي دستگاه به ساير بخشها و تدارك زير ساخت ها و منابع .

8-     تعيين وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستاني جهت تفويض اختيار و تمركز زدايي.

9-     بررسي و ساماندهي شوراها، كميسيونها، كميته ها، كارگروه ها و ساير مجامع تصميم گيري .

10- طراحي ساختار مناسب، چابك و تسهيل گر.

11- تعيين استانداردهاي كيفي خدمات دستگاه.

12- تعيين قيمت تمام شده خدمات و فعاليت ها.

13- تهيه برنامه عملياتي براي انجام خدمات در فضاي رقابتي شامل؛ اهداف، روش ها، اولويت ها، زمانبندي بر اساس قيمت تمام شده و استانداردهاي مصوب.

14- طراحي نظام مديريت عملكرد خدمات از ابعاد كيفيت، كميت، قيمت و زمان ارايه خدمات و رضايت خدمت گيرندگان در چارچوب نظام جامع مديريت عملكرد دستگاه و استاندارد هاي تعيين شده.

15- طراحي و راهبري استقرار مدل هاي مديريتي پشتيبان مانند: نظام پيشنهادات، نظام هاي تصميم گيري، مديريت دانش، نظام هاي توسعه نظم و انضباط اداري و مالي ، كنترل پروژه، كنترل اهداف، نظام هاي شراكت (برون سپاري، خصوصي سازي، پيمانكاري، خريد خدمت و...) زير ساخت هاي نظام هاي حقوقي.

16- استانداردسازي تجهيزات، ساختمان ها و فضاهاي اداري و استقرار و اجراي آن.

تمامي تصميمات اين كميته بايد به تصويب شورا برسد مگر مواردي خاص كه از طرف شورا به آن تفويض شده باشد.

اعضاي كميته ساختار و فناوري‌هاي مديريتي

·         رييس شوراي راهبري توسعه مديريت و در غياب وي معاون توسعه مديريت دستگاه يا عناوين مشابه – رييس

·         مدير واحد نوسازي و تحول اداري دستگاه يا عناوين مشابه – دبير

·         يكي از معاونين دستگاه به انتخاب رييس شوراي راهبري توسعه مديريت.

·         يكي از مديران كل واحدهاي استاني به انتخاب رييس شوراي راهبري توسعه مديريت

·         حداقل يك نفر صاحب نظر به انتخاب رييس شوراي راهبري توسعه مديريت

·         معاونين و مديران ذي ربط حسب موضوع مورد بحث

امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته توسط دفتر نوسازي و تحول اداري يا عناوين مشابه انجام مي شود.

کلمات کلیدی:
کمیته     ساختار     و     فناوری     های     مدیریتی    
    کارگروه     راهبری     توسعه     مدیریت    

تاریخ بروز رسانی:   25 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۶

 


چاپ
< >