تحول اداری

1398/8/25 0:0

شرح وظایف واحد تحول اداری

1-تدوین برنامه راهبردی با همکاری وهماهنگی معاونت های محترم دانشگاه.

2-تدوین برنامه عملیاتی براساس سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

3-تدوین برنامه اجرایی برای تعیین واحصای تصدی های قابل واگذاری به شهرستان ها وواحدهای تابعه.

4-بررسی وتعیین روش های واگذاری تصدی ها به واحدهای عملیاتی وبخش های غیر دولتی.

5-استقرار نظام ارزیابی عملکرد برای کلیه واحدها وتعیین شاخص های سنجش کارایی وبهره وری.

6-استقرار نظام پاسخگویی درتمام واحدهای تابعه و در دانشگاه.

7-استقرار نظام تحلیل داده های عملکرد تحلیل آنها وتولید دانش واطلاعات  برای تصمیم گیری های مدیریتی.

8-تدوین برنامه برای اداره واحدهای اجرایی دستگاه به روش هدفمند وقیمت تمام شده

9-بررسی واصلاح کلیه فرایند های خدمت رسان به مشتریان داخلی وخارجی

10-استانداردسازی خدمات دستگاه.

11-اجرای برنامه صیانت از حقوق مردم وسلامت اداری.

12-استقرارنظام جامع مدیریت عملکرد.

13-اجرای برنامه مهندسی نقش وساختاردانشگاه.

14-اجرای برنامه دولت الکترونیکوهوشمندسازی اداری باهمکاری مدیریت فن  اوری اطلاعات .


تاریخ بروز رسانی:   25 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۶

 


چاپ
< >