مهندسی مشاغل

1398/8/25 0:0

شرح وظایف  مهندسی مشاغل

انجام مطالعات دررابطه با طبقه بندی مشاغل و انطباق آن با نیازهای استخدامی ودرصورت لزوم ارائه

پیشنهاد به مراجع قانونی  بررسی پیشنهادهای واحدهای ذیربط دررابطه با طرح های طبقه بندی مشاغل وانطباق با نیازهای استخدامی

نظارت وکنترل دربررسی مدارک ارائه شده درخصوص تشخیص تجربه ، مدرک تحصیلی ، ارتقاء رتبه وطبقه و ... براساس مستندات و مقررات مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل 

بررسی پیشنهادها و مدارک واصله در امرانتصابات ، جهت طرح درکمیته​​​

بررسی مدارک مربوط به مشمولین طرح های ارزیابی مشاغل مدیران ،‌ تحقیقی وتخصصی ، پزشکان

شرکت درجلسات کمیته های اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل

همکاری باکارشناسان تشکیلات درمورد تهیه شرح وظایف پست های سازمانی

انجام سایرامورمربوطه


تاریخ بروز رسانی:   25 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۶

 


چاپ
< >