مهندسی سازمان

1398/8/25 0:0

 

شرح وظایف  مهندسی سازمان

 

تجزيه و تحلیل و بررسی ساختار سازماني دانشگاه.

 

نظارت بر رعایت نرم ها و استانداردهای تشکیلاتي واحدهای تابعه دانشگاه.

 

بررسي و تدوین و پیشنهاد تشکیلات تفصیلي واحدهای جدیدالتاسیس براساس استانداردهای تشکیلاتي موجود

 

تهیه و تدوین شرح وظایف پستهای سازماني مصوب با همکاری واحدهای ذیربط

 

کنترل و بروز رسانی تشکيلات مصوب

 

نظارت و تایید پست های سازمانی موجود در سامانه جامع تشکیلات دانشگاهها.

 

نظارت و پیگیری بر ایجاد پست های سازمانی با نام.

 

طراحی و ترسیم نمودارهای سازمانی واحدهای تابعه دانشگاه

 

انجام روشهاي نوين سازماندهي فرآیندها و بهبود روشهاي انجام کار

 

بازدید مستمر از واحدهای تابعه دانشگاه و بررسی نیروهای شاغل در آن بر اساس پست های سازمانی تشکیلات
تهیه شرح وظایف پست های سازمانی کارکنان دانشگاه

 

پیش بینی نیازهای تشکیلاتی دانشگاه و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع احتیاجات تشکیلاتی دانشگاه

 

تطبیق پست سازمانی احکام صادره اعم از استخدام ، انتقال ، انفصال ، تغییر عنوان ، بازنشستگی و. ... و همکاری لازم با مدیریت امور نیروی انسانی در زمینه استخدام

 

ارائه پیشنهادات و ابتکارات عملی در زمینه های مربوط به تشکیلات و بهبود روشها.

 

تطبیق تشکیلات مصوب موجود با استانداردهای مورد عمل و تهیه گزارش های لازم

 

پیشنهاد حذف پستهای سازماني غیر ضروری وایجاد پست های سازماني مورد نیاز واحدها

 

جمع آوری،تجزيه و تحلیل و تدوين آمار و اطلاعات جامع تشکیلاتي.

 

بررسي احکام صادره کارگزیني و تطبيق آنها با مجموعه تشکيلات و رفع مغایرتها و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط.

 

مطالعه و تحقیق درقوانین ومقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با تشکیلات.

 

مطالعه و بررسي مستمر به منظور احصاء ، تدوین و مستندسازی روش های مورد عمل دستگاه.

 

شرکت در سمینارها و همایش های مربوطه و ارائه گزارش از نتایج آنها.

 

شرکت فعال در دوره های آموزشی و مهارتی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

 

نظارت بر تخصیص وپیشنهاد پستهای سازماني با رعایت مقررات جاری

 

درج کليه تغييرات انجام یافته در مجموعه تشکيلات و انعکاس آن به واحدهای ذیربط و وزارت متبوع.

 

مطالعه و بررسي مستمر تشکيلات تفصيلي باتوجه به توسعه و گسترش فعاليتهای واحدها و اصلاح ساختار آنها


تاریخ بروز رسانی:   25 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >