راهنمای تهیه مستند رتبه عالی

تاریخ نامه: 21 آبان 1396
شماره نامه:
 
مهندسی مشاغل  |   

بسمه تعالی  
نحوه تهیه مستندات تجربی کارکنان
جهت ارتقاء به رتبه عالی


الف - تجربیات بایستی مرتبط با پست سازمانی کارمند و بر اساس محورهای 9 گانه زیر تهیه و تنظیم گردد
..
ب- مستند تجربی حداقل در 20
 صفحه آ 4  تهیه و تنظیم گردد.
ج- مستند تجربی با فونت 14 و قلم بلوتوث در فایل
ورد. و حجم حداکثر  1 مگابایت تهیه گردد.

توجه - ذﮐﺮ ﻣﻮارد ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ، واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ، ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻐﻞ ،آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺴﺖ ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻬﯿه ﻣﺴﺘﻨﺪات، و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اوﻟﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﺗﺠﺎرب ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد.

 
  
1.ﻣﻘﺪﻣﻪ: در ﺧﺼﻮص ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪي ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺴﺖ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﺴﺘﯽ در 24 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻐﻞ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﺴﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد.

 
 2.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ:در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ،آﻣﺎرﻫﺎ،روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ،ﻧﻘﺎط ﻗﻮت،ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﺧﺼﻮص ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪي ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.


3.روش ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر: روﺷﻬﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎ، ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ، ﻧﻈﺎرت، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ،واﮔﺬاري و ﻏﯿﺮه.
4.ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﺠﺎرب: ﺑﯿﺎن ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ، ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﯽ ، ﻣﻠﯽ ، ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻮﻟﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 
5.ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺠﺎرب: در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم و ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻪ در ﮔﺮدش ﮐﺎر و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ پیشنهادات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻫﺮﭼه ﺑﻬﺘﺮ در آﯾﻨﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد.

 
  6.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺠﺎرب ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ: ﺑﯿﺎن و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ، اراﺋﻪ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ (ﻋﺎرﺿﻪ ﯾﺎﺑﯽ ) ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺠﺎرب ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﻋﻠﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﺎرب.

 
7.
اقداﻣﺎت ﺧﺎص: اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ در ﺣﻮزه وﻇﺎﯾﻒ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ، اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ، اﺧﺘﺮاع، ﺟﻮاﯾﺰ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ، ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺮوژ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ،ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﮐﺸﻮري.

 
8.
ﺑﯿﺎ ن ﻧﮑﺎت وﯾﮋه ﮐﻠﯿﺪي : ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺪل ﯾﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﺮاي اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 
9.
اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎص ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ.کلمات کلیدی:
رتبه     عالی     مشاغل     طبقه.بندی     تشکیلات    

تاریخ بروز رسانی:   21 آبان 1396

تعداد بازدید:   ۱۰۷۳
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >